Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou pedagogicko–psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům.

Snahou pracovníků školního poradenského pracoviště je zlepšit sociální klima školy, pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti. Chceme vytvořit metodické zázemí preventivních programů aplikovaných školou a sledovat jejich účinnost a zabezpečit koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

Hlavní náplní ŠPP je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy. ŠPP se zaměřuje především na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí práce ŠPP jsou i preventivní programy a práce s třídami a skupinami.

ŠPP nepracuje pouze s žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, i učitelům školy.

Poradenské činnosti jsou realizovány v souladu s vyhláškou MŠMT (č.72 2005 Sb.) a dle Zákona o ochraně osobních údajů.

spp.preview